شرایط و ظوبط استفاده

قوانین

بسته های ارسالی توسط پست که شامل مواد و خوراکی هایی که دارای ماندگاری بالا هستند تا ۳ روز حداکثر ضمانت برگشت دارند وهرگونه خرابی از سوی این سایت شامل استرداد و یا تعویض محصول میشود.

محصولاتی که شامل میوه های خراب شدنی میشوند تنها در همان روز و یک ساعت پس از اطلاع از رسیدن بار توسط فرستنده  میشود شامل استرداد پول و یا تعویض محصول میشود.

کلیه محصولات اگر با شرایط ویژگی محصول در قسمت توضیحات یکسات نباشد قابل تعویض میباشد به شرطی که قبل از ارسال با گیرنده هماهنگ نشده باشد.